Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

 

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Údaje o jmenování ředitelky školy V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ze dne 13. 12. 1990 o státní správě a samosprávě ve školství v plném znění, podle ustanovení § 65 zákona č. 167/1991 Sb., na základě výsledků konkurzního řízení, které se uskutečnilo dne 24. 4. 2017 a na základě rozhodnutí Rady obce Hať ze dne 3. 5. 2017, byla paní Mgr. Rita Sobková jmenována do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Hať, příspěvkové organizace, Na Chromině 2 s účinností od 1. 8. 2017.
2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky školy
A) Ředitelka školy a školského zařízení:
-rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
-odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3
-odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělání a školských služeb
-vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření
-vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady
-zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 ŠZ byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte nebo žáka
-zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělání vyhlášených ministerstvem
-odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitelky školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje obec nebo svazek obcí, dále
a) Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení
b) Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přiděleného podle § 160 až § 163 ŠZ v souladu s účelem, na který byly přiděleny
c) Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem Ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy pro zaměstnance škol a školských zařízení. § 164 až166 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 5, 33 a 36 zákona č.563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků § 2 vyhlášky č. 263/2007 Sb. Kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
B) Ředitelka rozhoduje:
- o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle ustanovení § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle ustanovení § 35 školského zákona
- o přijetí k základnímu vzdělávání podle ustanovení § 46 školského zákona
- o odkladu povinné školní docházky podle ustanovení § 37 školského zákona
- o přestupu z jiné školy podle ustanovení § 49 odst. 1 školského zákona
- o povolení opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle ustanovení § 52 odst. 6 školského zákona
- o povolení vzdělání podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákovi s mimořádným nadáním podle ustanovení § 18 školského zákona
- o přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku podle ustanovení § 17 odst. 3 školského zákona
- o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona
- o povolení a zrušení individuálního vzdělávání (domácí vzdělávání žáka prvního stupně základní školy) podle ustanovení § 41 školského zákona
3. Pracovníci určeni k poskytování informací
Mgr. Rita Sobková- ředitelka školy
Mgr. Karin Jarošová-zástupkyně ředitelky školy
Bc. Říčná Pavla ekonomka školy
Spojení: telefon: 595056127
e-mail: zshat@volny.cz
4. Možnosti odvolání proti rozhodnutí ředitelky Správní rozhodnutí provádí ředitelka školy podle zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), na základě potřebných dokladů a o rozhodnutí se vede spis.
Termín k vyřízení je 30 dnů od zahájení řízení. Odvolání k rozhodnutí správního řízení zasílá žadatel Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
5. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací Stanovuje zákon č. 106/1999 Sb.
6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka řídí při výkonu své působnosti Zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 75/2005 Sb. Vyhláška č. 64/2005 Sb. Zákon č. 562/2004 Sb. Vyhláška č. 15/2005 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. Vyhláška č. 16/2005 Sb. Vyhláška č. 73/2005 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. Vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška č. 410/2005 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb. Vyhláška č. 364/2005 Sb. Vyhláška č. 107/2005Sb Vyhláška č.48/2005 Sb. Vyhláška č. 15/2005 Sb. Vyhláška č. 74/2005 Sb.
7. Místo a čas, kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí
Kancelář zástupkyně ředitelky školy-každou středu od 8 do 14 hodin.
8. Sazebník úhrad za poskytování informací
Ústní informace jsou poskytovány zdarma.
9. Výroční zprávu za předcházející školní rok o činnosti v oblasti poskytování informací Poskytne ředitelka školy.
10. Při vyžádání písemné informace umožní ředitelka školy pořízení kopií informací uvedených v předchozích odstavcích.

 


Mgr. Rita Sobková
ředitelka školy 

GDPR


 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 

Mgr. Petr Křižák, MBA, LL.M.

 

tel.: +420 774 623 819 nebo +420 596 112 481

 

email: krizak@krizak.info


Soubory ke stažení

undefinedNávrh rozpočtu 2021-2023